รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทจัดหางานจะถูกขอให้จัดทำสลิปเงินเดือนเป็นภาษาไทยด้วยดังนั้นคนงานจึงสามารถอ่านได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอิสราเอลก็เห็นด้วยที่จะพิจารณาเพิ่มโควตาแรงงานไทย นายอดุลย์ยังได้พบกับฮาอิมแคทซ์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของอิสราเอลกิจการสังคมและบริการสังคมและกล่าวถึงข้อกล่าวหาว่าแรงงานไทยถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง

ชาวอิสราเอลที่ล้มเหลวในการจ่ายค่าจ้าง อดัลยังเรียกร้องให้อิสราเอลคู่ชีวิตของเขาดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องสิทธิของแรงงานให้นายจ้างปฏิบัติตามสัญญาการจ้างงานอย่างเคร่งครัดและจัดให้มีช่องทางมากขึ้นสำหรับคนงานไทยในการยื่นเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้เขายังขอให้ทางการลงโทษผู้ละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงมากขึ้นยกเลิกโควต้าของแรงงานสำหรับนายจ้างที่ละเมิดกฎหมายและแก้ไขปัญหายาเสพติด