โรงพยาบาลเด็กแรกเกิดและแผนกผู้ป่วยหนัก รวบรวมประวัติครอบครัวสำหรับผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนทั้งหมด ครึ่งหนึ่งของครอบครัวจากแต่ละกลุ่มได้รับการสุ่มเพื่อรับการดูแลมาตรฐานรวมถึงการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดส้นทิ่มซึ่งเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเงื่อนไขทางพันธุกรรม 30 ข้อและการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมตามประวัติครอบครัว

อีกครึ่งหนึ่งได้รับการจัดลำดับจากภายนอกทั้งหมดนอกเหนือจากการดูแลมาตรฐานและการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม มีการเปิดเผยผลการเรียงลำดับให้กับครอบครัวในช่วงการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม ทีมตรวจสอบผลลัพธ์ด้านสุขภาพและรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์พฤติกรรมและเศรษฐกิจเมื่อมีการเปิดเผย สุ่มตัวอย่างทารกแรกเกิดทั้งหมด 159 คน (ทารกแรกเกิดที่มีสุขภาพดี 128 คนและทารกแรกเกิดป่วย 31 ราย) ได้รับการสุ่มเพื่อรับลำดับจีโนม ในจำนวนนี้พบว่า 15 (9.4 เปอร์เซ็นต์) มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากความผิดปกติที่นำเสนอหรือมีการจัดการทางการแพทย์ในวัยเด็กหรือตัวแปรในยีนที่มีหลักฐานความเสี่ยงปานกลาง แต่สิ่งที่แทรกแซงในวัยเด็กอาจป้องกันไม่ให้ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงในภายหลังในชีวิต